Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyplomacja kulturalna

Jedyne w Polsce studia podyplomowe w zakresie dyplomacji kulturalnej prowadzone we współpracy z wiodącymi instytucjami dyplomatycznymi!

Studia prowadzone są w formule hybrydowej.

Nasze studia podyplomowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w warunkach intensywnych kontaktów międzynarodowych i relacji międzykulturowych.

Kształcą specjalistów w zakresie dyplomacji kulturalnej, którzy będą wyposażeni w kompetencje potrzebne do prowadzenia działań dyplomatycznych w obszarze kultury na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej, w instytucjach unijnych oraz organizacjach międzynarodowych.

Dyplomacja kulturalna jest nie tylko uzupełnieniem tradycyjnej dyplomacji uprawianej w ambasadach i konsulatach, ale to niezwykle potrzebna wiedza i umiejętności do pracy w ramach nowej, wielowymiarowej dyplomacji publicznej, która charakteryzuje dzisiejsze stosunki międzynarodowe! Nabyty w trakcie studiów warsztat dyplomaty pozwoli na profesjonalne działania w instytutach kultury, międzynarodowych korporacjach, organach władzy państwowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach pozarządowych, operujących na polu kultury/sztuki, spraw społecznych, polityki i ekonomii. Dyplomacja kulturalna ułatwia poruszanie się we współczesnym świecie – budowanie zrozumienia i kształtowanie przyjaznych/empatycznych postaw.

W programie studiów nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności w zakresie wielopoziomowego zarządzania kulturą, promocji zagranicznej (w tym pozaeuropejskiej), team-building, budowania marki kultury, prowadzenia dialogu międzykulturowego, a także poszerzanie wiedzy na temat procesów pokojowych i pojednawczych, stosunków dyplomatycznych UE i rozumienie roli soft power w relacjach sąsiedzkich, transkulturowych i transgranicznych.

Większość zajęć prowadzona jest w formułach projektowej, warsztatowej i konwersatoryjnej. Praca dyplomowa może przybrać formę projektu, przygotowanego we współpracy z wybraną instytucją partnerską.

Ważnym elementem programu są spotkania z wybitnymi osobistościami, osobami kierującymi instytucjami i kierownikami wybranych projektów (przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, zagranicznych instytutów kultury w Polsce oraz polskich instytutów kultury za granicą, narodowych instytucji kultury, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Fundacji im. R. Schumana), ludźmi kultury i artystami.

Częścią programu studiów są wyjazdy studyjne do instytucji europejskich (Bruksela) oraz krajowych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie).

Studia mają charakter praktyczny. Stawiamy na budowanie kompetencji!

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności w zakresie:

 • analizy zjawisk i procesów, zachodzących na arenie międzynarodowej
 • krytycznego myślenia i wnioskowania
 • przewodzenia (leadership) i realizacji projektów w środowisku międzykulturowym
 • komunikacji międzykulturowej i relacji międzykulturowych
 • rozumienia zasad działania placówek dyplomatycznych narodowych, międzynarodowych, unijnych w obszarze szeroko rozumianej kultury
 • rozwiązywania konfliktów i negocjacji w środowisku międzynarodowym
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w obszarze kultury, ochrona dóbr kultury w czasach konfliktu zbrojnego
 • etykiety dyplomatycznej
 • promocji, marketingu i PR w sektorze kultury i kreatywnym.

Perspektywy zawodowe:

 • placówki dyplomatyczne, instytuty i centra kultury
 • międzynarodowe oraz unijne instytucje, organizacje i korporacje, przedstawicielstwa
 • administracja publiczna na szczeblu państwowym i samorządowym
 • organizacje pozarządowe.

Podstawowe informacje:

 • Język studiów: program będzie realizowany w większości w języku polskim, częściowo w języku angielskim
 • Format studiów: 2 semestry (październik–czerwiec), zakończone pracą dyplomową w formie projektu
 • Ilość punktów ECTS: 38
 • Ilość godzin: 180
 • Cena studiów: 4200 zł

Rekrutacja na studia:

W roku 2024/2025 rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową https://irk.uj.edu.pl/pl/

Biuro:

Pliki do pobrania
pdf
Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe