Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ReMiT

Relacje Międzykulturowe w Turystyce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis ReMiTu

Cel i zadania projektu

Celem projektu jest dostosowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentek/studentów do potrzeb rynku pracy. Kształcenie odbywać się będzie w zakresie relacji międzykulturowych w turystyce z uwzględnieniem i naciskiem na wymogi współczesnego rynku pracy. Aby osiągnąć ten cel w ramach projektu, tworzony jest program dla specjalizacji Relacje Międzykulturowe w Turystyce o profilu ogólnoakademickim w oparciu o analizy i potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, we współpracy z pracodawcami z regionu Małopolski.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego PO WER 2014-2020 dla działania 3.1 dot. podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarczym, rynku pracy i społeczeństwa poprzez kompleksowe opracowanie i realizację wspólnie z przedstawicielami programów kształcenia odpowiadających na potrzeby i prognozy rynku pracy oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Przedstawiciele przedsiębiorców zostali włączeni w opracowanie modyfikacji programu kształcenia i współprowadzenie kursów.

Beneficjenci projektu

Uczestnikami projektu będą studentki i studenci drugiego stopnia studiów stacjonarnych nowoutworzonej specjalizacji ReMiT obejmującej cały cykl kształcenia 2017-2019 kierunku „Relacje międzykulturowe”.

Innowacyjny program kształcenia

Program kształcenia ReMiT kładzie nacisk na rozwój umiejętności i kompetencji studentów, m.in. poprzez zajęcia warsztatowe (także w formie pracy w terenie) i metodę projektów.

ReMiT uwzględnia oczekiwania studentów także poprzez powstanie skryptów odnoszących się bezpośrednio do programów kursów współprowadzonych przez przedstawicieli pracodawców oraz wsparcie w aplikowaniu w przemyśle turystycznym projektowych prac dyplomowych. Potrzeby są spójne z postulatami przedstawicieli przedsiębiorców, wskazujących na konieczność opracowanie innowacyjnych rozwiązań, wdrażanych w firmach sektora małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Małopolski.

ReMiT wpisuje się w priorytety rozwoju i zapotrzebowanie branży w regionie. Model absolwenta specjalizacji ReMiT zakłada, że będzie on w stanie po ukończeniu studiów rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Projekt zakłada na każdym etapie ścisłą współpracę z doświadczonymi przedsiębiorcami reprezentującymi innowacyjne firmy, których działalność była wyróżniana w konkursach branżowych (np. firma „Wine-service” – Nagroda Odys) oraz współpracę z najważniejszymi instytucjami kultury w Krakowie i Małopolski (Urząd Miasta Krakowa, Małopolski Instytut Kultury, Międzynarodowe Centrum Kultury). Umożliwia to dostosowanie treści programu kształcenia do konkretnych wyzwań regionu, poszerzenie oferty studiów o praktyczne umiejętności zdobywane przez studentów podczas wolontariatu, praktyk i staży odbywanych w partnerskich instytucjach i przedsiębiorstwach oraz przygotowanie rozpraw dyplomowych, które stanowić będą innowacyjne projekty obliczone na wdrożenie w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.