Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

pracowników ISM UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje dr. Pawła Plichty

Monografie

2014, Estera w kulturach: rzecz o biblijnych toposach, Kraków: Księgarnia Akademicka, seria: Societas; 74, s. 362.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2020, "Sacrum" przeżywane na Camino de Santiago w narracjach polskich caminowiczów, [w:] Pogranicza sacrum w medium literatury: monografia wieloautorska, red. Daniel Kalinowski, Emanuela Czeladka, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 165-187.
2019, Odkrywane dziedzictwo: przypadek Camino de Santiago, [w:] Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich: odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, red. Ewa Kocój, Tomasz Kosiek, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, seria: Studia nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 129-153.
2018, Swój, obcy, wróg w kulturowej dynamice toposu moabickiego w perspektywie Księgi Rut, [w:] Swój - obcy - wróg: wędrówki w labiryntach kultur, red. Tomasz Michał Korczyński, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 271-286.
2018, Camino de Santiago w przestrzeni wirtualnej (wybrane aspekty internetowych materiałów polskojęzycznych), [w:] Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago = Spirituality and space in the context of Camino de Santiago, red. Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Łukasz Mróz, Kraków: Wydawnictwo "Czuwajmy", s. 221-252.
2017, Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne: studia historiograficzne, [w:] Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne: studia historiograficzne, red. Piotr Biliński, Paweł Plichta, Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne, Kraków: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, s. 5-11.
2017, Pamięć społeczna o Reformacji w Polsce na przestrzeni wieków, [w:] Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej: w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra: V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy: Religie w dialogu kultur, Reformacja - Dialog - Kultura, 14-16 września 2017 Toruń, red. Krzysztof Pilarczyk, Wojciech Gajewski, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, s. 149-162.
2017, O doświadczeniach inności w drodze do Santiago de Compostela, [w:] Inny w podróży, tom 2, red. Magdalena Rabizo-Birek, Oksana Weretiuk, Matylda Zatorska, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 248-260.
2017, Elementy kultu św. Jakuba w wybranych narracjach polskich pielgrzymów do Santiago de Compostela, [w:] Dziedzictwo religijne i kulturowe drogi św. Jakuba - w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy europejski szlak kulturowy, red. Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Łukasz Mróz, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy, s. 223-241.
2016, Andrzej Pankowicz (13 IV 1950 - 1 II 2011), [w:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego: za rok akademicki 2010/2011 i 2011/2012, red. Andrzej Banach, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, s. 218-220.
2016, Konstrukcja wroga w "Księdze Estery", [w:] Obce przestrzenie: Wschód, Rosja, konteksty, red. Marek Jedliński, Krzysztof Witczak, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram, s. 42-53.
2016, Camino de Santiago jako współczesny most nadziei, [w:] Mosty nadziei: jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, red. Leszek Korporowicz, Paweł Plichta, Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 197-216.
2016, "Jakby omdlewając z rozkoszy…": (Est 5,1a), czyli najpopularniejsze omdlenie w kulturze i jego numinotyczny wymiar, [w:] Rozkosz w kulturze, red. Aleksandra Giza, Łukasz Wróblewski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 391-401.
2013, Oto kładę na Syjonie kamień (Iz 28,16): biblijna symbolika kamienia w wybranych perykopach, [w:] Kamień w literaturze, języku i kulturze, tom 1, red. Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 13-22.
2012, Gdzie Jezus zrobił zadymę? O nowym rozumieniu tekstu biblijnego we współczesnej kulturze, [w:] (Od)nowa – znowu – na nowo: rekapitulacja, red. Jarosław Wach, Łukasz Janicki, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 91-102.
2012, Zarys problematyki dziecka w tekstach Tanachu, [w:] Rzeczywistość dziecka, red. Jan Krukowski, Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 13-34.
2012, Raj utracony: Roman Brandstaetter o Polsce i Polakach, [w:] Żydowski obraz Polski, Polski obraz Żyda, red. Waldemar Szczerbiński, Bartosz Lempkowski, seria: Gnieźnieńskie Studia Europejskie. Seria Monografie; tom 8, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Gniezno: Instytut Kultury Europejskiej UAM, s. 63-84.
2012, "Sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci" (Ps 112,6): edukacyjna funkcja pamięci historycznej i zapomnienia w psalmach, [w:] Pamięć – kultura – edukacja, red. Andrzej Paweł Bieś, Marzena Chrost, Beata Topij-Stempińska, Kraków: Akademia Ignatianum: Wydawnictwo WAM, s. 45-57.
2011, "Zobaczysz jeszcze bardziej hardkorowe jazdy niż ta" (J 1,50): "święty lans" współczesnej narracji kulturowej, [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej: studia i szkice kulturoznawcze, tom 2, red. Paweł Plichta, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 127-157.

Artykuły naukowe

2020, Potencjał muzeów uczelnianych w turystyce kulturowej: jaki potencjał kryje się w muzeach uczelnianych dla turystyki kulturowej?, „Turystyka Kulturowa”, nr 4(115), s. 209-246.
2020, Jak rewitalizacja miast w Polsce wpływa na turystykę kulturową?, „Turystyka Kulturowa”, nr 5(116), s. 304-364.
2020, Niełatwa ekonomika turystyki kulturowej: jak w praktyce rozwiązywane są/mogą być napięcia między opłacalnością a dziedzictwem kulturowym?, „Turystyka Kulturowa”, nr 1(112), s. 139-169.
2020, Dziesięć lat Centrum Studiów Litewskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Alma Mater”, nr 219, s. 124-125.
2020, Na ile ograniczenia w wyjazdach zagranicznych są szansą dla rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce?, „Turystyka Kulturowa”, nr 6(117), s. 282-304.
2020, Turystyka w czasach zarazy: jak współczesne epidemie zmieniają turystykę kulturową?, „Turystyka Kulturowa”, nr 2(113), s. 161-184.
2020, Turystyka religijna: wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego "Turystyka Kulturowa", „Turystyka Kulturowa”, nr 6(117), s. 192-220.
2020, Od inności do normalności: turystyka zagraniczna Polaków w mozaice wspomnień, „Turystyka Kulturowa”, nr 4(115), s. 191-208.
2020, Sakroturyzm w dobie globalizacji: studium transdyscyplinarne, „Turystyka Kulturowa”, nr 6(117), s. 267-281.
2020, Turystyka sztuk walki: perspektywa społeczno-kulturowa, „Turystyka Kulturowa”, nr 2(113), s. 155-160.
2020, Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych: Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016, „Turystyka Kulturowa”, nr 5(116), s. 287-303.
2018, Etyka turystyki a patologie w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 135-145.
2017, Camino del Norte: studium przypadku w kontekście doświadczeń polskich caminowiczów, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 117-134.
2017, Turystyka religijna: czy pogłębia religijność i otwiera na tolerancję?, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 174-189.
2017, Filozofia (i) "Camino de Santiago" w relacjach Marka Kamińskiego o pielgrzymce, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 19-34.
2016, Camino Francés - jeszcze pielgrzymka czy już turystyka?: próba odpowiedzi na podstawie wspomnień polskich caminowiczów, „Folia Turistica”, nr 39, s. 263-292.
2016, "We were like pilgrims from the 12th century: this is something!: I do not praise, I appreciate it.": Camino de Santiago in the memories of Polish peregrinos, “Człowiek i Społeczeństwo”, tom 41, s. 189-207.
2015, Zwój Estery a Szoa: biblijne, sensacyjne i atrakcyjne oblicze postpamięci, „Politeja”, nr 3(35), s. 53-70.
2014, Rodzina wizytówką miasta: przypadek Krakowa, „Pogranicze”, tom 24, s. 97-115.
2011, Ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Pankowicz: (13 kwietnia 1950-1 lutego 2011), „Politeja”, nr 1(15), s. 5-19.

Redakcje naukowe

2020, „Turystyka Kulturowa”, nr 1(112), red. Paweł Plichta, Michał Koskowski.
2019, Handmade in Wiśniowa = Wiśniowsko rócno robota: o najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa, Wiśniowa: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, seria: Archiwum Etnograficzne, tom 63, red. Paweł Plichta.
2018, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, red. Magdalena Banaszkiewicz, Paweł Plichta.
2017, Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne: studia historiograficzne, Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne, Kraków: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, red. Piotr Biliński, Paweł Plichta.
2017, Jagiellonian ideas towards the challenges of modern times, Kraków: Jagiellonian Library, red. Leszek Korporowicz, Sylwia Jaskuła, Małgorzata Stefanovič, Paweł Plichta.
2016, Dziennik 1918-1921, tom 1, Warszawa: Muzeum Historii Polski, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, seria: 100-lecie Niepodległości; t. 4, red. Piotr Biliński, Paweł Plichta.
2016, Dziennik 1918-1921, tom 2, Warszawa: Muzeum Historii Polski, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, seria: 100-lecie Niepodległości; t. 4, red. Piotr Biliński, Paweł Plichta.
2016, Mosty nadziei: jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, Kraków: Biblioteka Jagiellońska, red. Leszek Korporowicz, Paweł Plichta.
2012, Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej: studia i szkice kulturoznawcze, tom 3, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Paweł Plichta, Piotr Biliński.