Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace dyplomowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dotyczące obrony prac magisterskich i licencjackich

Ważne komunikaty

Przygotowanie do obrony prac magisterskich i licencjackich

Każdy student przed zarejestrowaniem się do systemu Archiwum Prac Dyplomowych UJ zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną, na adres sekretariatu, ostatecznego tematu pracy dyplomowej wraz z informacją o promotorze oraz podanie specjalizacji kierunkowej w przypadku studentów kierunku relacje międzykulturowe ( I i II stopnia).

Załączniki wymagane do obrony pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia. Należy je złożyć w sekretariacie najpóźniej 10 dni przed obroną pracy, ale nie później niż do ostatniego pracującego dnia września bieżącego roku.

W przypadku obrony stacjonarnej, sekretariat oraz Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych nie przyjmuje skanów dokumentów. Dokumenty w wersji oryginalnej należy złożyć u Dyrektora (wykaz ocen) i podpisany z innymi załącznikami złożyć w sekretariacie ISM:

 1. Wydrukowany z systemu USOSweb spis przedmiotów z ocenami i punktami ECTS oraz zsumowane punkty ECTS zatwierdzone przez dyrektora do spraw dydaktycznych - dr Karolinę Golemo.
 2. Wydrukowana praca z systemu Archiwum Prac Dyplomowych UJ wraz z oświadczeniem o autorstwie pracy. Wzór strony tytułowej pracy. Po obronie praca zostanie zwrócona studentowi.
 3. Wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów
  Wzór wniosku o odpis dyplomu dla studentów, którzy rozpoczęli studia, bądź wznowili od roku akademickiego 2019/2020.
  Podstawowy pakiet dyplomu jest bezpłatny. W przypadku zawnioskowania o dodatkowe odpisy zostanie naliczona opłata. Dane do wpłaty wraz z kwotą będą widoczne na kontach w USOSweb w zakładce "Płatności". Po dokonaniu płatności należy wysłać potwierdzenie dokonania opłaty do sekretariatu
  UWAGA: Po złożeniu wniosku nie ma możliwości otrzymania dodatkowych odpisów dyplomu (dotyczy również odpisu w języku obcym).
 4. Oświadczenie z programu ZintegrUJ - oświadczenie.
  Potwierdzone przez pracownika Biura Projektu ZintegrUJ, powinni złożyć wszyscy studenci, którzy skorzystali z formy wsparcia, bez względu na to czy kurs został podpięty pod program czy etap studiów.
 5. Pełnomocnictwo do odbioru dyplomu wraz z suplementem (PDF) – dokument składany jest przez studenta przed obroną, który nie będzie mógł odebrać dyplomu osobiście. Upoważnienie należy złożyć w sekretariacie ISM podczas składania dokumentacji do obrony, umożliwiając pracownikowi sekretariatu potwierdzenie autentyczności podpisu osoby

Zachęcamy również do wypełnienia formularza przygotowanego przez Biuro Karier UJ (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego po zalogowaniu na stronie internetowej w USOSweb.

Archiwum Prac Dyplomowych UJ - pomoc

Wejście do Archiwum Prac Dyplomowych UJ: www.apd.uj.edu.pl

W celu zarchiwizowania pracy poprzez system APD student powinien dokonać następujących operacji:

 • Wprowadzić dane prace dyplomowej (streszczenie, słowa kluczowe)
 • Przesłać wszystkie pliki wchodzące w skład pracy
 • Wydrukować z systemu APD pracę zmodyfikowaną przez system nadrukowaniem na każdej stronie sumy kontrolnej
 • Wydrukować z systemu APD oświadczenie czyjego autorstwa jest praca
 • Pracę zmodyfikowana w ten sposób w systemie APD oraz oświadczenie student składa w sekretariacie/dziekanacie swojej jednostki.

Początkowo dane pracy dyplomowej wprowadza sekretariat/dziekanat (temat, kierujący pracą, recenzenci). Jeżeli nie ma tych danych po zalogowaniu do systemu APD oznacza to, że sekretariat/dziekanat jeszcze ich nie wprowadził.

Jak wprowadzić dane (streszczenie, słowa kluczowe) pracy dyplomowej do APD?

 • Zaloguj się do APD, wybierając link znajdujący się w prawym górnym rogu strony
 • W sekcji „Moje zadania” wybierz temat pracy, której dane chcesz wprowadzić
 • Na nowej stronie pojawi się formularz zatytułowany „Szczegóły dyplomu”. Wprowadź do formularza wszystkie potrzebne dane, następnie zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Jak przesłać pliki pracy dyplomowej do APD?

Praca powinna mieć format PDF, czyli nadawać się do odczytania programem „Acrobat Reader”. Jeżeli praca dodatkowo zawiera jakieś załączniki, należy je spakować do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) i także przesłać. Pliki można przesłać w następujący sposób:

 • Zaloguj się do APD wybierając link znajdujący się w prawym górnym rogu strony
 • W sekcji „Moje zadania” wybierz temat pracy, której pliki będziesz przesyłać
 • Na nowej stronie znajduje się formularz zatytułowany „Dodaj plik”. Korzystając z tego formularza prześlij kolejno wszystkie pliki dotyczące pracy dyplomowej.
 • Po przesłaniu wszystkich plików zatwierdŸź zakończenie operacji klikając przycisk „Wysłano wszystkie pliki” znajdujący się pod szczegółami dyplomu.

Jeżeli pomyliłeś się wysyłając nieprawidłowy plik lub plik wymagający jeszcze poprawek, możesz usunąć go z APD klikając w czerwony znak „X” znajdujący się w ostatniej kolumnie tabeli z danymi dotyczącymi przesłanych plików. Operacja ta jest możliwa tylko wtedy, jeżeli jeszcze nie zatwierdziłeś przesłania wszystkich plików przyciskiem „Wysłano wszystkie pliki”. W wypadku gdy już zatwierdziłeś przesłanie wszystkich plików a potrzebujesz dokonać poprawek, przesłać inne pliki, usunąć plik, zwróć się do swojego sekretariatu/dziekanatu z prośbą o odblokowanie możliwości przesyłania, usuwania plików.

Jak wydrukować pracę dyplomową z APD?

 • Zaloguj się do AP, wybierając link znajdujący się w prawym górnym rogu strony
 • W sekcji „Moje zadania” wybierz temat pracy, którą chcesz wydrukować
 • Na nowej stronie w tabeli „Załączone pliki” wybierz nazwę pliku, który chcesz wydrukować.

Jak wydrukować z APD oświadczenie czyjego autorstwa jest praca?

 • Zaloguj się do APD wybierając link znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
 • W sekcji „Moje zadania” wybierz temat pracy, dla której chcesz wydrukować oświadczenie.
 • Na nowej stronie pojawi się tabela zatytułowana „Szczegóły dyplomu”. W tabeli obok imienia i nazwiska autora pracy znajduje się ikonka oświadczenia – po kliknięciu ikonki pojawi się oświadczenie.