Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalogi kursów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kulturoznawstwo Międzynarodowe

Każda osoba studiująca poszczególne kierunki powinna wybrać określoną liczbę fakultetów z dyscypliny nauk socjologicznych oraz z zakresu nauk o kulturze i religii. Informacje o tym, do jakiej dyscypliny/dziedziny przyporządkowany jest przedmiot, można znaleźć w opisie przedmiotu fakultatywnego w Aplikacji Sylabus UJ (sylabus.uj.edu.pl) Tam też, w opisie każdego kierunku wskazano liczbę fakultetów, w tym fakultetów w języku obcym, które należy zrealizować w toku studiów.

Dodatkowo, w Aplikacji Sylabus przy każdym kierunku studiów przedmioty fakultatywne są przyporządkowane do nauk socjologicznych lub nauk humanistycznych (w tym nauk o kulturze i religii).

WAŻNE: W Aplikacji Sylabus prosimy sprawdzać przedmioty z Państwa cyklu – czyli z roku akademickiego, w którym rozpoczynali Państwo studia. Jeśli uzyskają Państwo wskazaną liczbę punktów z obu grup przedmiotów fakultatywnych, pozostałe fakultety można realizować z dowolnych dyscyplin.

Wartości punktowe dla osób, rozpoczynających studia w 2021/2022 i 2022/2023 zamieszczamy poniżej (proszę brać je pod uwagę zamiast informacji w opisie studiów w Aplikacji Sylabus).

UWAGA: Prawidłowe wartości przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych dla cyklu studiów, rozpoczynających się w roku 2021/2022 i 2022/2023 przedstawiają się następująco [Prosimy o branie poniższych wartości pod uwagę w związku ze zwiększeniem liczby punktów ECTS za niektóre przedmioty obowiązkowe].

KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE – 126 punktów ECTS stanowią przedmioty obowiązkowe (w tym lektoraty, proseminarium, seminarium, praktyki zawodowe, wykłady otwarte) i 54 ECST z przedmiotów fakultatywnych, a należy uzyskać przynajmniej 20 punktów ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku obcym) oraz przynajmniej 32 punkty ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w języku obcym).

Program studiów na kierunku Kulturoznawstwo Międzynarodowe zamieszczony w aplikacji Sylabus UJ:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Relacje Międzykulturowe

Każda osoba studiująca poszczególne kierunki powinna wybrać określoną liczbę fakultetów z dyscypliny nauk socjologicznych oraz z zakresu nauk o kulturze i religii. Informacje o tym, do jakiej dyscypliny/dziedziny przyporządkowany jest przedmiot, można znaleźć w opisie przedmiotu fakultatywnego w Aplikacji Sylabus UJ (sylabus.uj.edu.pl) Tam też, w opisie każdego kierunku wskazano liczbę fakultetów, w tym fakultetów w języku obcym, które należy zrealizować w toku studiów.

Dodatkowo, w Aplikacji Sylabus przy każdym kierunku studiów przedmioty fakultatywne są przyporządkowane do nauk socjologicznych lub nauk humanistycznych (w tym nauk o kulturze i religii).

WAŻNE: W Aplikacji Sylabus prosimy sprawdzać przedmioty z Państwa cyklu – czyli z roku akademickiego, w którym rozpoczynali Państwo studia. Jeśli uzyskają Państwo wskazaną liczbę punktów z obu grup przedmiotów fakultatywnych, pozostałe fakultety można realizować z dowolnych dyscyplin.

Wartości punktowe dla osób, rozpoczynających studia w 2021/2022 i 2022/2023 zamieszczamy poniżej (proszę brać je pod uwagę zamiast informacji w opisie studiów w Aplikacji Sylabus).

UWAGA: Prawidłowe wartości przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych dla cyklu studiów, rozpoczynających się w roku 2021/2022 i 2022/2023 przedstawiają się następująco [Prosimy o branie poniższych wartości pod uwagę w związku ze zwiększeniem liczby punktów ECTS za niektóre przedmioty obowiązkowe].

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE Studia I stopnia – 119 punktów ECTS stanowią przedmioty obowiązkowe (w tym lektoraty, seminarium, praktyki zawodowe, wykłady otwarte), 21 ECTS przedmioty specjalizacyjne (7 modułów specjalizacyjnych) i 40 ECST z przedmiotów fakultatywnych, a należy uzyskać przynajmniej 23 punkty ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku obcym) oraz przynajmniej 17 punktów ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w języku obcym).

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE Studia II stopnia – 74 punkty ECTS stanowią przedmioty obowiązkowe (w tym lektoraty, seminarium, praktyki zawodowe), 18 ECTS przedmioty specjalizacyjne (6 modułów specjalizacyjnych) i 28 ECTS z przedmiotów fakultatywnych, a przynajmniej 14 punktów ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku obcym) oraz przynajmniej 14 punktów ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w języku obcym).

W trakcie toku studiów należy zrealizować jedną z dwóch ścieżek – Organizacje pozarządowe w sektorze kultury albo Kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych. Wybór jednej ze ścieżek następuje w trakcie wpisu na studia, a zajęcia specjalizacyjne realizowane są w trakcie I i II roku studiów. Należy realizować 6 modułów wybranej ścieżki. Każdy moduł specjalizacyjny uruchamiany jest co dwa lata dla grup łączonych ze studentów I i II roku danej ścieżki.

Programy studiów I i II stopnia na kierunku Relacje Międzykulturowe zamieszczone w aplikacji Sylabus UJ: