Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Dziekana WSMiP UJ z dn. 24 września 2021 r.

Komunikat Dziekana WSMiP UJ z dn. 24 września 2021 r.

Komunikat Dziekana dr hab. Pawła Laidlera w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickim 2021/2022

  1. Zgodnie z Komunikatem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagielloskiego z dnia 16 wrzenia 2021 r. zajcia dydaktyczne na Wydziale Studiów Midzynarodowych i Politycznych UJ sprowadzone w formie stacjonarnej, z wyłączeniem zajęć, które odbywajsiw formie zdalnej. Lista zajęć prowadzonych w formie zdalnej znajduje sina stronach internetowych poszczególnych jednostek realizujcych dany kierunek studiów.

  2. We wszystkich pomieszczeniach wspólnych (korytarze, sekretariaty, pomieszczenia administracyjne, biblioteka, windy, sanitariaty) w budynkach Wydziału (ul. Władysława Reymonta 4 oraz ul. Oleandry 2a) obowizuje bezwzgldny nakaz zakrywania ust i nosa za pomocmaseczki oraz zachowywania zasad dystansu społecznego. Kada osoba wchodzca do budynku jest zobowizana do stosowania rodków dezynfekcji rk.

  3. W zajciach dydaktycznych moguczestniczywyłącznie osoby zarejestrowane na zajcia i bez objawów chorobowych. W trakcie zajęć dydaktycznych zdecydowanie zaleca sizasłanianie ust i nosa za pomocmaseczki.

  4. Dyury pracowników Wydziału mogodbywasizarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Odpowiednia informacja na temat trybu prowadzenia dyuru powinna zostaumieszczona w systemie USOS przed rozpoczciem roku akademickiego. W przypadku dyurów stacjonarnych obowizuje bezwzgldny nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocmaseczki oraz zachowanie dystansu społecznego.

  5. Majc na uwadze dynamicznsytuacjzwizanz rozwojem pandemii, powysze wytyczne mogulec zmianie.

  6. Komunikat wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 2021r.