Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o rekrutacji do programu Erasmus+

Informacje o rekrutacji do programu Erasmus+

Dzięki zagranicznym studiom w ramach programu Erasmus+ można poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, jak również zdobyć bardzo cenione przez pracodawców soft skills (komunikatywność, asertywność, kreatywność, odporność na stres, kompetencje przywódcze, umiejętność zarówno współpracy z innymi ludźmi, jak i pracy samodzielnej oraz zarządzanie czasem).

Koordnator w Instytucie Studiów Międzykulturowych: dr Elżbieta Wiącek, elzbieta.wiacek@uj.edu.pl

II rekrutacja (dodatkowa) - wyjazdy w semestrze letnim w roku akademicki 2022/2023

We wrześniu 2022 odbędzie się druga rekrutacja na wyjazdy w ramach Erasmus+ (studia w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023).

Harmonogram

 • 5–11 września 2022 – czas trwania II rekrutacji
 • 12–18 września 2022 – kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów w USOSweb
 • 19–25 września 2022 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów kwalifikacyjnych oraz wysokości stypendium znajdują się na stronie internetowej Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.

Nowości w programie Erasmus+  w okresie 20212027
•    strategia włączenia i różnorodności – pomoc w niwelowaniu barier, z jakimi mogą się zetknąć uczestnicy programu (m.in. bariery społeczne, ekonomiczne, geograficzne)  
•    dodatek 250 EUR/miesięcznie dla osób „z mniejszymi szansami” (osoby z niepełnosprawnościami, osoby ze środowisk uboższych)  
•    Erasmus Without Paper - procedowanie Learning Agreement for Studies (OLA)
•    promowanie zrównoważonych rodzajów transportu i zachowań przyjaznych dla środowiska: dodatek  w wysokości 50 EUR na „zieloną podróż”/„green travel” – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu (dla osób nie otrzymujących standardowego ryczałtu na podróż)
•    nowe formy mobilności: 1) długoterminowe wyjazdy studentów na studia/praktykę:  
mobilność fizyczna (min. 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna; 2) krótkoterminowe wyjazdy studentów na studia/praktykę: 5–30 dni mobilności fizycznej połączone z obowiązkową częścią wirtualną

O czym należy pamiętać?

 • Zasada równości dostępu do programu dla wszystkich studentów i doktorantów
 • Wielokrotność wyjazdu na studia i praktykę: do 12 miesięcy na studiach I, II i III stopnia, do 24 miesięcy na jednolitych magisterskich studiach
 • Studenci I roku studiów I stopnia mogą brać udział w głównej rekrutacji
 • Podczas wyjazdu w ramach programu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani studenckim

Kryteria kwalifikacyjne

O stypendium mogą się ubiegać studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ wszystkich stopni studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, bez względu na narodowość, którzy spełniają wszystkie wymogi stawiane przez DOSZ.

 • Wnioski warunkowo mogą składać już studenci I roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich), pod warunkiem, że wyjazd na stypendium nastąpi na II roku studiów (licencjackich) oraz jeśli zaliczą 1 rok studiów. W przypadku niezaliczenia I roku student traci prawo do stypendium.
 • Studenci III roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) dopuszczeni są do kwalifikacji warunkowo: jeżeli student, któremu przyznano stypendium nie będzie kontynuował studiów w naszym Instytucie na studiach II stopnia (magisterskich, SUM) traci prawo do stypendium.

Wszyscy kandydaci po zalogowaniu w systemie USOSweb wypełniają w module „Wymiana studencka” wymagane dane:

 • list motywacyjny –  zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. List motywacyjny powinien zawierać propozycję kursów, które student chciałby realizować zagranicą. W przypadku doktorantów list motywacyjny powinien zawierać plan badawczy.
 • życiorys – obejmujący m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność non profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).
 • ocena znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą

Student wybiera oferty spośród dostępnych w aktywnej rekrutacji (może wybrać maksymalnie trzy oferty i ustawić je w kolejności priorytetów). Kandydat może wskazać pewną liczbę przedmiotów, których zaliczenie może wpłynąć na podjęcie decyzji przez komisję rekrutacyjną.

Uwaga! Z uwagi na fakt, że rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, średnia ocen będzie wygenerowana w USOS-ie. Nie ma więc potrzeby dostarczania zaświadczeń wydawanych przez sekretariat ISM.

Skany wymaganych dokumentów (wymienionych poniżej) należy przesłać na adres mailowy koordynatora – dr Elżbiety Wiącek, elzbieta.wiacek@uj.edu.pl:

 • zaświadczenie o poziomie znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą (w przypadku gdy ocena znajomości języka nie widnieje w systemie USOSweb studenta)
 • obowiązkowo: zaświadczenie o poziomie znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą, w przypadku gdy ocena znajomości języka nie widnieje w systemie USOSweb studenta
 • dodatkowo: zaświadczenia o ewentualnej aktywności naukowej, społecznej lub kulturalnej kandydata
 • w przypadku doktorantów: obowiązkowo – opinia promotora; dodatkowo: opinia dotycząca osiągnięć naukowych lub organizacyjnych (inna niż promotora).

Uwaga! W procesie rekrutacji pierwszeństwo mają osoby uczestniczących po raz pierwszy w programie oraz pochodzących ze środowisk defaworyzowanych (osoby należące do mniejszości narodowych w Polsce, osoby niepełnosprawne i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej).

Waga kryteriów kwalifikacyjnych:

 • Średnia: 0–5 pkt.
 • Znajomość języka: 0–5 pkt.
 • List motywacyjny uwzględniający plany naukowe i zainteresowania kandydata/tki oraz jego/jej aktywność naukową, społeczną, kulturalną (publikacje, projekty itp.), istotną w kontekście wyboru uczelni zagranicznej (udokumentowaną zaświadczeniami): 0–5 pkt.

W przypadku średniej Komisja Kwalifikacyjna zastosuje następujący przelicznik:

 • do 3,5 – 0 pkt.
 • >3,5 – 1 pkt.
 • >3,75 – 2 pkt.
 • >4 – 3 pkt.
 • >4,25 – 4 pkt.
 • >4,5 – 5 pkt.

Doktoranci (suma 0-30 pkt.):

 • Życiorys zawierający listę osiągnięć i list motywacyjny wraz z planem badawczym – 0-10 pkt.
 • Opinia promotora – 0-10 pkt.
 • Znajomość języka obcego – 0-5 pkt.
 • Opinia dotycząca osiągnięć naukowych lub organizacyjnych (inna niż promotor) – 0-5 pkt.

W przypadku ubieganie się kilku kandydatów na jedno miejsce, komisja rekrutacyjna zastrzega możliwość rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Zasady tworzenia list głównych i rezerwowych:

W pierwszej kolejności tworzona jest ogólna lista rankingowa uwzględniająca liczbę punktów wszystkich kandydatów w oparciu o trzy wymienione wyżej kryteria. Osobom, które uzyskały mniej niż 8 z 15 punktów Komisja Rekrutacyjna może odmówić przyznania stypendium.

Drugi etap polega na przygotowaniu odrębnych list dla wszystkich uczelni partnerskich, do których można wyjechać na stypendium. Osoby, które znajdą się na miejscach dalszych niż liczba miejsc dostępnych na danej uczelni brane są pod uwagę także na listach uczelni, które wskazali na drugim i trzecim miejscu.

Wyjazd w ramach innej jednostki:

Student, który chciałby wyjechać w ramach umowy innej niż umowy jednostki macierzystej musi spełnić kryteria kwalifikacyjne jednostki macierzystej i zostać zakwalifikowany na wyjazd do wybranej przez siebie uczelni (dowolna z puli). Koordynator innej jednostki może studentowi oddać niewykorzystane miejsce z puli umów swojej jednostki. Zgodą na oddanie miejsca jest podpis na formularzu „Zgoda na wyjazd w ramach innej jednostki”. Student wyjeżdżający w ramach innej jednostki powinien znaleźć się na liście studentów zakwalifikowanych na wyjazd w jednostce macierzystej

Procedura odwoławcza:

Odwołania od decyzji rekrutacyjnych należy składać do Prodziekana ds. dydaktycznych dr. hab. Ewy Trojnar w dniach 11-19 lutego 2021 r. Odwołanie powinno zawierać kopie złożonych dokumentów oraz podanie uzasadniające zasadność odwołania.
 
Skład Komisji Kwalifikacyjnej:

 • Zastępca Dyrektora ISM ds. dydaktycznych: dr Małgorzata Kołaczek
 • Koordynator programu Erasmus+: dr Elżbieta Wiącek
 • Pracownik naukowo-dydaktyczny ISM: dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ

Uczelnie partnerskie Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

 • Bułgaria: Sofia University „Saint Kliment Ohridski”, Sofia – pięć miejsc na rok akademicki
 • Czechy: University of J. E. Purkyně, Uście nad Łabą – cztery miejsca
 • Czechy: University of West Bohemia, Pilzno – pięć miejsc
 • Hiszpania: Universidad Castilla-La Mancha, Campus de Cuenca – pięć miejsc
 • Hiszpania: Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona – pięć miejsc (Oferta tylko dla studentów studiów pierwszego stopnia, wykłady wyłącznie w j. hiszpańskim)
 • Hiszpania: Universidade da Coruña, A Coruña – dwa miejsca
 • Hiszpania: Universidad CEU San Pablo, Madryt – trzy miejsca
 • Malta: University of Malta, Msida – dwa miejsca
 • Niemcy: Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą – pięć miejsc
 • Łotwa: Latvia University of Agriculture, Jelgava – pięć miejsc
 • Portugalia: Universidade de Coimbra, Coimbra – trzy miejsca
 • Słowacja: Matej Bel University, Bańska Bystrzyca – trzy miejsca
 • Turcja: Istambul University, Istambuł – trzy miejsc
 • Turcja: Duzce University, Duze – pięć miejsc
 • Włochy: Università degli studi Roma Tre, Rzym – trzy miejsca
 • Włochy: Università degli studi di Milano, Mediolan – pięć miejsc

Obowiązkowe testy i kursy językowe OLS

Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestnicy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed wyjazdem i po powrocie z wyjazdu w ramach Online Linguistic Support (OLS). Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym(praktyki) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski.

Online Linguistic Support jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem: erasmusplusols.eu.

Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie do wyjazdu, lecz niektóre uczelnie życzą sobie przesłanie wyniku.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy jeśli wyjadę na stypendium na II lub III roku studiów, to muszę zrealizować kursy z kanonu?
  Tylko studenci mający indywidualny tok studiów mogą zrealizować kursy z kanonu w innym terminie niż wynikający z regulaminu studiów obowiązującego w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. Pozostałe osoby, które nie zrealizują kursów z kanonu ze względu na pobyt na stypendium programu Erasmus+, mogą uzyskać warunkowy wpis na kolejny rok studiów, co jednak wiąże się z utratą możliwości uzyskania stypendium naukowego. Decyzję o przyznaniu indywidualnego toku studiów przed wyjazdem na stypendium podejmuje Dyrektor ds. Dydaktyki. Do podania o przyznanie indywidualnego toku studiów należy dołączyć plan studiów na dany rok, który podlega zatwierdzeniu.
 • Czy jeśli wyjeżdżam na stypendium, a zapisałam/em się na kursy odbywające się w tym samym semestrze w Polsce, to jestem z nich automatycznie wypisana/y?
  Najpóźniej dwa tygodnie przed wyjazdem na stypendium należy złożyć w sekretariacie Instytutu Studiów Międzykulturowych pismo z wyszczególnieniem, które z wybranych kursów będzie się realizować, a z których powinno się zostać wypisanym. Ponadto należy zawiadomić osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich prowadzących kursy o konieczności dokonania wypisu ze względu na wyjazd na stypendium.
 • Czy wypisy z kursów ze względu na wyjazd na stypendium wliczają się do puli sześciu możliwych wypisów w ciągu roku akademickiego?
  W czasie zapisów na kursy studenci wiedzą już, czy otrzymali stypendium programu Erasmus+, więc nie muszą wybierać kursów odbywających się w czasie pobytu na stypendium.
 • Jakich formalności należy dopełnić przed wyjazdem na stypendium?
  Należy podpisać umowę o stypendium programu Erasmus+Zagranicznych UJ, wypełnić formularz danych bankowych i złożyć go wraz z umową w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ, zarejestrować się w uczelni, na wyjazd do której uzyskało się stypendium (terminy i dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji ustala uczelnia docelowa) oraz ustalić program studiów (wypełniając formularz Learning Agreement lub formularz wymagany przez uczelnię docelową) zaaprobowany przez instytutowego koordynatora programu Erasmus+.
 • Jak zdobyć zaświadczenie o uzyskaniu stypendium w celu wyrobienia karty EKUZ?
  Należy pobrać wzór zaświadczenia, wypełnić, wydrukować i przedstawić do podpisu instytutowemu koordynatorowi programu Erasmus+ lub koordynatorowi wyjazdów w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.
 • Ile i jakich kursów należy zrealizować w czasie pobytu na stypendium?
  Należy zdobyć minimum 15 punktów ECTS w ciągu semestru (30 ECTS w przypadku rocznego pobytu). Niezależnie od tego wymogu do zaliczenia roku studiów wymagane jest zdobycie 60 ECTS, ale brakujące punkty mogą być uzyskane w kraju w drugim semestrze, a w przypadku rocznego pobytu mogą pochodzić z nadwyżki punktów z lat ubiegłych. W ramach wymaganego minimum punktów ECTS zrealizowanych podczas pobytu na stypendium co najmniej połowa musi być uzyskana za kursy kulturoznawcze.
 • Czy lektorat języka obcego zrealizowany podczas studiów za granicą liczy się do minimum 15 punktów ECTS za semestr wymaganych do zdobycia podczas pobytu na stypendium?
  Tak, jeśli jest wyszczególniony w Transcript of Records przypisano mu punkty ECTS. Lektorat, który nie ma przypisanych punktów ECTS i/lub nie jest wyszczególniony w Transcript of Records mimo posiadanego przez studenta zaświadczenia o jego zaliczeniu, może zostać przepisany do indeksu, ale nie liczy się do minimum 15 punktów ECTS za semestr do zdobycia podczas stypendium.
 • Czy w Learning Agreement musza się znaleźć te same kursy, które przedstawiłam/em w planie wyjazdu podczas rekrutacji?
  Zasadniczo tak. Możliwe jest jednak zrealizowanie dodatkowo innych kursów, a także nieumieszczenie w Learning Agreement kursów przedstawionych w planie wyjazdu, jeśli nie odbywają się one w roku akademickim, w którym student wyjeżdża na stypendium lub na ich realizację nie wyraził zgody wykładowca lub koordynator programu Erasmus+ z uczelni, do której student wyjeżdża.
  W jakim terminie należy przedstawić Learning Agreement do akceptacji przez instytutowego koordynatora programu Erasmus?
  Najpóźniej do 31 października w przypadku wyjazdu na semestr zimowy, a do 31 marca w przypadku wyjazdu na semestr letni. Niektóre uczelnie partnerskie wymagają jednak, by Learning Agreement z podpisem instytutowego koordynatora programu Erasmus+ został przesłany wraz z dokumentami rejestracyjnymi lub został przedstawiony po przyjeździe na stypendium. W takich przypadkach należy zgłosić się po akceptację Learning Agreement co najmniej trzy tygodnie przed terminem wymaganym przez uczelnię, do której student wyjeżdża.
  Czy w czasie pobytu na stypendium można zmienić kursy wybrane przed wyjazdem?
  Można dodać nowe kursy lub w uzasadnionych przypadkach zrezygnować z realizacji kursu (jeśli kurs został odwołany lub na jego realizację nie wyraził zgody wykładowca lub koordynator programu Erasmus+ z uczelni, do której student wyjeżdża). W przypadku rezygnacji z kursu należy wybrać nowy kurs lub kursy, co najmniej o takiej samej liczbie punktów ECTS, jak kurs, z którego student się wypisuje. W celu zmiany kursów należy wypełnić formularz Changes To Original Learning Agreement oraz uzyskać akceptację instytutowego koordynatora programu Erasmus+ i koordynatora z uczelni docelowej.
 • Czy muszę osobiście zgłosić się do instytutowego koordynatora programu Erasmus+ po podpis na Learning Agreementlub Changes To Original Learning Agreement?
  Można przesłać podpisany przez studenta dokument pocztą (na adres Instytutu) lub skan e-mailem na adres instytutowego koordynatora programu Erasmus+ dr Elżbiety Wiącek. Tą samą drogą zostanie odesłany dokument z podpisem koordynatora.
  Jak przeliczane są punkty ECTS zdobyte podczas pobytu na stypendium?
  Podstawą przepisania punktów jest Transcript of Records. W niektórych sytuacjach Dyrektor ds. Dydaktycznych może zmodyfikować liczbę punktów biorąc pod uwagę ilość zajęć i czasochłonność zadań.
  Jakich formalności należy dopełnić po powrocie ze stypendium?
  W ciągu miesiąca po powrocie ze stypendium należy przedstawić w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ: Learning Agreement i ewentualnie Changes To Original Learning Agreement, Transcript of Records oraz zaświadczenie o długości pobytu uzyskane w uczelni, w której student przebywał w ramach stypendium. Należy także wypełnić ankietę on-line. W celu przepisania ocen i punktów ECTS zdobytych podczas stypendium należy zgłosić się w terminie do 30 września do Dyrektora ds. Dydaktycznych.
 • Czy można przedłużyć pobyt na stypendium?
  Tak, jeśli uzyska się zgodę instytutowego koordynatora programu Erasmus+ oraz koordynatora z uczelni, w której się przebywa. Przedłużenie pobytu jest możliwe jedynie z semestru zimowego na letni, gdyż czas pobytu nie może wykraczać poza jeden rok akademicki. Przedłużenie pobytu nie jest jednak równoznaczne z uzyskaniem dodatkowej kwoty stypendium. Otrzymanie stypendium na drugi semestr jest możliwe, o ile uczelnia dysponuje wolnymi środkami finansowymi. O stypendium na drugi semestr starać się można w ramach rekrutacji uzupełniającej, która ogłaszana jest w miarę wolnych środków na przełomie września i października.
 • Czy można zrezygnować z wyjazdu na stypendium?
  W uzasadnionych przypadkach tak, nawet jeśli podpisało się już umowę. O chęci rezygnacji ze stypendium należy powiadomić instytutowego koordynatora programu Erasmus oraz koordynatora wyjazdów w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.

Strony internetowe o programie Erasmus+