Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje prof. dr. hab. Tadeusza Palecznego

Monografie

2017, Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 102, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 393.
2012, Subkultury, czy postsubkultury młodzieżowe?: pomiędzy buntem a odmiennością, seria: Biblioteczka Edukacyjna; 4, Kraków: Wydawnictwo Eduskrypt, s. 224.
2011, Two emigrations - two nationalisms Irish - American and Polish - American nationalism in the United States, Kraków: Instytut Studiów Regionalnych, Uniwersytet Jagielloński.
2010, Nowe ruchy społeczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 212.
2008, Socjologia tożsamości, seria: Rejony Humanistyki; nr 1, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 188.
2007, Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 256.
2007, Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 204.
2005, Stosunki międzykulturowe: zarys problematyki, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 444.
2004, Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodowotwórczym. Wprowadzenie do badań latynoamerykańskich przemian społecznych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków, s.240
2001, Socjologia stosunków międzynarodowych. Zarys problematyki, Krakowska Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
1998, Bunt "nadnormalnych", Kraków: TAiWPN Universitas, s. 205.
1998, Sekty: w poszukiwaniu utraconego raju, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", s. 215.
1997, Kontestacja formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków: Nomos, s. 198.
1992, Idea powrotu wśród emigrantów polskich w Brazylii i Argentynie, Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 153.
1989, Ewolucja ideologii i przemiany tożsamości narodowej Polonii w Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1970, Warszawa; Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, s. 276.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2016, Types of ludic identity in cyberspace, [w:] Contemporary Homo Ludens, red. Halina Mielicka-Pawłowska, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, s. 69-78.
2016, Kraków jako regionalny, narodowy, europejski historyczny i współczesny ośrodek kultury: fenomen ŚDM, [w:] Mosty nadziei: jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, red. Leszek Korporowicz, Paweł Plichta, Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 131-141.
2016, O monarchii na serio i mniej poważnie, [w:] Monarchia: alternatywa, mit, anachronizm, red. Ryszard Kantor, Renata Hołda, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 91-102.
2016, Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w relacjach międzykulturowych, [w:] Język, literatura i kultura polska w świecie: monografia zbiorowa, red. Władysław Miodunka, Anna Seretny, seria: Biblioteka "LingVariów". Glottodydaktyka; t. 13, Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 73-86.
2014, Tożsamość członków społeczności lokalnych w wielokulturowej Europie, [w:] XV prezentacja placówek oświatowych: "Sowiogórskie podróże małe i duże", red. Jadwiga Wąsik, Ewa Krzywda, Sławomir Szel, Pieszyce: Urząd Miejski, s. 32-40.
2014, Transgresja jako następstwo kontaktu kulturowego, [w:] Transagresja w kulturze, red. Tadeusz Paleczny, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 9-28.
2013, Przypadek brazylijski: proces narodotwórczy czy zjawiska latynoamerykanizacji?, [w:] Historia, kultura, globalizacja, tom: 3, red. Adam Nobis, Piotr Badyna, P.J. Ereński, A. Janus, Wrocław: Wydawnictwo Gajt, s. 107-115.
2013, Główne fazy latynoamerykańskich procesów narodotwórczych, [w:] Historia, kultura, globalizacja, tom: 3, red. Adam Nobis, Piotr Badyna, P.J. Ereński, A. Janus, Wrocław: Wydawnictwo Gajt, s. 215-224.
2013, Nowe ruchy społeczne jako czynnik zmiany społeczno-kulturowej w procesach globalizacji, [w:] Współczesne transformacje : kultura, polityka, gospodarka, red. Monika Banaś, Joanna Dziadowiec, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 65, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 33-46.
2013, Społeczeństwo obywatelskie w najnowszych teoriach kultury, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej: studia i szkice, red. Monika Banaś, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 67, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 27-52.
2012, Rodzaje tożsamości kulturowej w procesach globalizacji, [w:] Kim jestem? Kim jesteśmy?: antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości: praca zbiorowa, red. Dorota Czakon, Mirosław Boruta, Renata Hołda, Ryszard Kantor, seria: Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 622, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 20-36.
2012, Nowe ruchy społeczne w Ameryce Łacińskiej w procesach globalizacji, [w:] Amerykomania: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Mani, tom: 2, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 623-643.
2012, Transgresyjne formy zabawy w świecie ponowoczesnym, [w:] Kultura zabawy, red. Tadeusz Paleczny, Ryszard Kantor, Magdalena Banaszkiewicz, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 19-38.
2012, Sylwetka uczonego, [w:] Ciekawość świata, ludzi, kultury...: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Renata Hołda, Tadeusz Paleczny, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 43, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 9-11.
2012, Społeczności lokalne w obronie swej tożsamości kulturowej, [w:] Ciekawość świata, ludzi, kultury...: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Renata Hołda, Tadeusz Paleczny, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 43, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 103-119.
2011, Ciało w kulturze, [w:] Kulturowe emanacje ciała, red. Monika Banaś, Katarzyna Warmińska, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 15-26.
2011, Nowe ruchy społeczne w warunkach globalizacji, [w:] Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, red. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 9-25.
2011, Narracja historyczna w perspektywie kulturoznawczej: kilka ogólnych refleksji, [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej: studia i szkice kulturoznawcze, tom: 1, red. Piotr Biliński, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 51-59.
2011, Zabawa w czasach globalizacji, [w:] Wąż w raju: zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. Ryszard Kantor, Tadeusz Paleczny, Magdalena Banaszkiewicz, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 9-29.
2011, Modele pluralizmu kulturowego w procesach globalizacji, [w:] Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, red. Adam Jelonek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 37-44.

Artykuły naukowe

2020, Dziedzictwo kulturowe wspólnot lokalnych w tradycji ustnej: podłoże konstruowania pamięci historycznej, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(7), s. 65-78. 
2019, Krytyka ujęć modelowych wielokulturowości, „Politeja”, nr 4 (61), s. 19-39.
2019, Międzykulturowe typy tożsamości: pomiędzy integracją a asymilacją, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(5), s. 11-33.
2018, Czy ma sens debata nad istotą kulturoznawstwa?, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(3), s. 73-84.
2017, Zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego w globalizującym się świecie, „Zeszyty Naukowe WSA w Łomży”, nr 2(66), s. 67-79.
2017, Wymiary analizy relacji międzykulturowych, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(1), s. 27-55.
2017, Procesy asymilacji, transkulturacji i uniwersalizacji kulturowej: przegląd problematyki, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, tom. 14, nr 3, s. 63-81.
2016, Transgression as a result of cultural contact, „Politeja”, nr 5(44), s. 231-250.
2015, Typy tożsamości ludycznej w cyberprzestrzeni, „Zabawy i Zabawki”, nr 13, s. 77-88.
2014, Pomiędzy zabawą a rozrywką: zjawiska ludyzmu we współczesnym świecie, „Zabawy i Zabawki”, t. 12, s. 122-135.
2014, Pomiędzy zabawą a rozrywką: zjawiska ludyzmu we współczesnym świecie, „Politeja”, nr 1(27), s. 107-132.
2012, Młodzi zbuntowani: subkultury kontestacyjne czy ludyczne?, „Zabawy i Zabawki”, t. 10, nr 1-4, s. 87-128.
2012, The identity of cultural transfer, „Politeja”, nr 2(20/1), s. 51-71.
2012, Przestrzenie kształtowania tożsamości międzykulturowej, „Politeja”, nr 2(20/2), s. 25-43.
2011, Populizm w Ameryce Łacińskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, t. 8, nr 4, s. 331-345.
1993, Grupy subkultury młodzieżowej, próba analizy – propozycje, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 179-190.

Redakcje naukowe

2019, „Politeja”, nr 4(61), red. Tadeusz Paleczny, Wawrzyniec Konarski, Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Jakub Kościółek.
2014, Transgresja jako następstwo kontaktu kulturowego, red. Tadeusz Paleczny, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2012, Kultura zabawy, red. Tadeusz Paleczny, Ryszard Kantor, Magdalena Banaszkiewicz, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2012, Ciekawość świata, ludzi, kultury..., red. Tadeusz Paleczny, Renata Hołda, seria: Societas; 43, Kraków: Księgarnia Akademicka.
2011, Wąż w raju: zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, Tadeusz Paleczny, Ryszard Kantor, Magdalena Banaszkiewicz, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.