Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr Małgorzaty Kołaczek

Monografie

2014, Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska: Polska, Słowacja, Węgry, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 283.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2019, Działalność romskich organizacji społecznych po 1989 roku, [w:] Romowie, red. Beata Machul-Telus, seria: Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 111-132.
2019, Trzeci sektor i szkolnictwo wyższe w Austrii: dobre praktyki współpracy międzysektorowej, [w:] Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 359-396.
2019, Podsumowanie: trzecia misja uczelni i różne drogi jej realizacji, [w:] Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 397-408.
2017, Romani movement and the EU: with the Roma or for the Roma?, [w:] Beyond the Roma Holocaust: from resistance to mobilisation, red. Thomas M. Buchsbaum, Sławomir Kapralski, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Warsaw: Austrian Embassy, s. 219-237.
2016, Mowa nienawiści a wolność słowa: definicje i prawo, [w:] Jak pisać, nie dyskryminując?: przewodnik dla środowiska dziennikarskiego, red. Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Kraków: Stowarzyszenie Interkulturalni.pl: Fundacja Dialog-Pheniben, s. 49-54.
2016, Doświadczenia z warsztatów, [w:] Jak pisać, nie dyskryminując?: przewodnik dla środowiska dziennikarskiego, red. Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Kraków: Stowarzyszenie Interkulturalni.pl: Fundacja Dialog-Pheniben, s. 57-61.
2016, Język wrażliwy a rzeczywistość: rekomendacje, [w:] Jak pisać, nie dyskryminując?: przewodnik dla środowiska dziennikarskiego, red. Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Kraków: Stowarzyszenie Interkulturalni.pl: Fundacja Dialog-Pheniben, s. 62-65.
2014, Mali Romowie w szkołach specjalnych w Polsce - wykluczenie z perspektywy kulturowej i społecznej, [w:] Kierunki integracji małopolskich Romów, red. Małgorzata Leśniak, Stanisław Sorys, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, s. 221-234.
2014, Transgresja pojęcia lidera romskiego, [w:] Transgresja w kulturze, red. Tadeusz Paleczny, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, seria: Varia Culturalia, s. 113-121.
2013, Wpływ integracji europejskiej na etniczną mobilizację Romów: przykład Węgier, [w:] Roma in Visegrad countries: history, culture, social integration, social work and education, red. Jaroslav Balvin, Łukasz Kwadrans, Hristo Kyuchukov, Wrocław: Foundation of Social Integration "Prom", s. 87-112.
2013, Etniczna mobilizacja Romów: kilka refleksji teoretycznych, [w:] Studia o Romach w Polsce i Europie, red. Piotr Borek, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 133-147. 
2013, The influence of European integration on the ethnic mobilization of Roma people: the case of Hungary, [w:] Roma in Visegrad countries: history, culture, social integration, social work and education, red. Jaroslav Balvin, Łukasz Kwadrans, Hristo Kyuchukov, Wrocław: Foundation of Social Integration "Prom", s. 61-85.
2012, Przystąpienie Słowacji do Unii Europejskiej a etniczna mobilizacja Romów w tym państwie oczami liderów, [w:] Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych, red. Teresa Szyszlak, Tomasz Szyszlak, Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej Prom: Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, s. 163-178.

Artykuły naukowe

2020, U nas tego nie ma…: postrzeganie homoseksualizmu przez romskich millenialsów, „Studia Romologica”, tom 13, s. 53-79.
2020, Rethinking Roma: identities, politicisation and new agendas, “Romani Studies”, tom 30, nr 1, s. 121-125.
2019, Europejska polityka wobec Romów: w stronę inkluzji?, „Politeja”, tom 16, nr 4(61), s. 71-84.
2014, Międzynarodowy ruch romski: zmarnowana szansa czy przyszłość narodu?, „Politeja”, tom 31, nr 5(31/1), s. 379-394.

Redakcje naukowe

2019, „Politeja”, nr 4(61), red. Tadeusz Paleczny, Wawrzyniec Konarski, Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Jakub Kościółek.
2019, Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, Kraków: Księgarnia Akademicka, red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek.
2018, Direction - future: 25 years of freedom and the Roma people, Kraków: Jagiellonian University Press, red. Sławomir Kapralski, Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska.
2015, Kierunek: przyszłość : 25 lat wolności a Romowie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Sławomir Kapralski, Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska.
2015, „Politeja”, nr 8(31/2), red. Wawrzyniec Konarski, Karolina Golemo, Małgorzata Kołaczek.
2011, Raport końcowy z projektu badawczego : funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne, Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, red. Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska.