Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr. hab. Leszka Korporowicza, prof. UJ

Monografie

2011, Socjologia kulturowa: kontynuacje i poszukiwania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 182.
1996, Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji, Warszawa: IK: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 192.
1993, Tworzenie sensu: język, kultura, komunikacja, Warszawa: "Oficyna Naukowa", s. 188.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2019, Patriotyzm jako prawo człowieka, [w:] Od tożsamości do patriotyzmu, red. Henryk Skorowski, seria: Pogranicza; t. 4, Series Pomerania, Łeba: Fundacja Instytut Balticum, s. 115-130.
2019, Mistrzowie wobec wyzwań czasów parametryzacji, [w:] Wychować (w sobie) mistrza: w stronę Jubileuszu 80-lecia Profesora Wojciecha Kojsa i Profesora Janusza Mariańskiego, red. Leszek Pawelski, Marek Rembierz, seria: Monografia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych; nr 18, Szczecinek: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, s. 81-88.
2018, Polskie korzenie prawa narodów w budowaniu podmiotowości wspólnot kulturowych, [w:] "Siłą naszego ducha jesteśmy": eseje o Niepodległej, red. Rafał Wiśniewski, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 102-129.
2017, Społeczeństwo, naród, państwo: granice redukcji socjologicznej w interdyscyplinarnym modelu nauk o bezpieczeństwie, [w:] Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie: perspektywa materialna i formalna, red. Tomasz Kośmider, Waldemar Kitler, Warszawa: Difin, s. 149-163.
2017, Extended cultures: towards a discursive theory of hybrid space, [w:] East-Asian and Central-European encounters in discourse analysis and translation, red. Agnieszka Biernacka, Markus Eberharter, Agnieszka Kulczyńska, Agnieszka Leńko-Szymańska, Anna Szczęsny, seria: Multilingual Applied Linguistics, Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, s. 13-31.
2017, Jagiellonian values, [w:] Jagiellonian ideas towards the challenges of modern times, red. Leszek Korporowicz, Sylwia Jaskuła, Małgorzata Stefanovič, Paweł Plichta, Kraków: Jagiellonian Library, s. 15-35.
2016, Bridges of hope: World Youth Day - the way to building intercultural communities, [w:] World Youth Days: a testimony to the hope of young people, red. Józef Stala, Andrzej Porębski, Kraków: Pontifical University of John Paul II in Krakow Press, s. 319-331.
2016, Wirtualizacja dziedzictwa kulturowego, [w:] Społeczeństwo, technologia, gospodarka w świecie sieciowych powiązań: ku przyszłości: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Sławomirowi Partyckiemu, red. Alina Betlej, Dawid Błaszczak, Marta Górka, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 139-157.
2016, Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, [w:] Mosty nadziei: Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, red. Leszek Korporowicz, Paweł Plichta, Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 23-36.
2015, Kultura sumienia i sumienie kultury: konteksty doświadczenia grzechu i pokuty, [w:] Grzech, pokuta i pojednanie: perspektywa społeczno-moralna, red. Krzysztof Kietliński, seria: Moralność i Społeczeństwo; 2, Warszawa: Inicjatywa Praska DIAK DW-P, s. 67-76.
2015, Przestrzeń kulturowa w społeczeństwie konceptualnym, [w:] Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym: teoria i praktyka, red. Hanna Batorowska, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 98-107.
2014, Zagrożona tożsamość w świecie cyberfantazji, [w:] Wielowymiarowość obszaru bezpieczeństwa: wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego, red. Weronika Jakubczak, Mariusz P. Podyma, Łomża: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu, s. 60-72.
2014, Wykluczenie społeczne w społeczeństwie wiedzy, [w:] Wykluczenie społeczno-moralne, red. Krzysztof Kietliński, Warszawa: Inicjatywa Praska DIAK DW-P, s. 11-20.
2013, Społeczna odpowiedzialność ewaluacji, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych: aspekty teoretyczne, metodologiczne i praktyczne: ewaluacja RPO WK-P, Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, s. 29-42.
2012, Jagiellońskie Studia Kulturowe jako projekt edukacji międzykulturowej, [w:] Wielokulturowość i problemy edukacji, red. Tadeusz Lewowicki, Aniela Różańska, Gabriela Piechaczek-Ogierman, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 169-181.
2012, W poszukiwaniu ewaluacji rozwojowej, [w:] Jak być jeszcze lepszym?: ewaluacja w edukacji, red. Grzegorz Mazurkiewicz, seria: Ewaluacja w Nadzorze Pedagogicznym, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 55-68.
2011, Ewaluacja jako animacja: w kierunku ewaluacji piątej generacji, [w:] Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: refleksje, red. Grzegorz Mazurkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 35-53.

Artykuły naukowe

2019, Poza granice parameryzacji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova”, tom 4, s. 69-80.
2019, Deklaracja z Sydney: prawa człowieka w perspektywie wielopodmiotowej, „Kultura Współczesna”, nr 2(105), s. 222-231.
2018, Przemiany kultury narodowej w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, „Polska Myśl Pedagogiczna”, tom 4, nr 4, s. 191-208.
2018, Jagiellońskie Studia Kulturowe jako projekt kulturoznawczy, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(3), s. 103-127.
2018, Mirosław Sobecki: Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej: studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego, „Edukacja Międzykulturowa”, nr 2(9), s. 301-307.
2018, Bezpieczeństwo kulturowe w rozwoju zrównoważonym, „Edukacja Międzykulturowa”, nr 2(9), s. 32-59.
2017, Współczesne paradygmaty dialogu międzykulturowego, „Edukacja Humanistyczna: półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej”, tom 2(37), s. 33-43.
2017, Ku zintegrowanej teorii przestrzeni międzykulturowej, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(1), s. 57-82.
2017, "Bridging cultural boundaries" Andrzeja Kapiszewskiego, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, tom 14, nr 3, s. 21-35.
2017, Mosty nadziei, czyli dziedzictwo kulturowe jako inspiracja dialogu: komunikat, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica”, tom 9, nr 1, s. 202-206.
2016, Źródła i typy redukcjonizmów we współczesnych analizach kultury, „Roczniki Kulturoznawcze”, tom 7, nr 1, s. 5-30.
2016, Intercultural space, „Politeja”, nr 5(44), s. 17-33.
2015, Komunikacja międzykulturowa w perspektywie praw kulturowych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica”, tom 7, nr 2, s. 18-34.
2015, Ewaluacja jako komunikacja: od animacji do alienacji, „Kwartalnik Pedagogiczny”, tom 60, nr 4(238), s. 39-55.
2014, Kompetencje społeczne w procesie ewaluacji, „Meritum”, nr 2(33), s. 11-15.
2014, Podmiotowość społecznych partycypacji, „Animacja Życia Publicznego”, nr 4(17), s. 26-28.
2014, O potrzebie ewaluacji międzykulturowej, „Zoon Politikon”, nr 5, s. 73-84.
2014, Odrębność i współgranie: polskie relacje diagnostyki i ewaluacji edukacyjnej, „Ruch Pedagogiczny”, tom 85, nr 2, s. 27-38.
2014, Kultury narodowe w procesie wirtualizacji, „Politeja”, nr 5(31/1), s. 7-29.
2013, Społeczna etyka ewaluacji, „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja”, tom 16, nr 4(64), s. 35-43.
2013, Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna jako transgresja, „Pogranicze”, tom 21, s. 121-138.
2013, Dobra ewaluacja wspiera rozwój społeczeństwa i poprawia jakość edukacji, „Nowe Horyzonty Edukacji”, nr 2(5), s. 34-35.
2013, Rozwojowa misja ewaluacji, „Animacja Życia Publicznego”, nr 4(11), s. 4-7.
2012, Jagiellonian Cultural Studies: preface, „Politeja”, nr 2(20/1), s. 7-23.
2012, Polimorficzna przestrzeń tożsamości, „Politeja”, nr 2(20/2), s. 75-95.

Redakcje naukowe

2017, Jagiellonian ideas towards the challenges of modern times, Kraków: Jagiellonian Library, red. Leszek Korporowicz, Sylwia Jaskuła, Małgorzata Stefanovič, Paweł Plichta. 
2016, Mosty nadziei: jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, Kraków: Biblioteka Jagiellońska, red. Leszek Korporowicz, Paweł Plichta.
2016, „Politeja”, nr 5(44), red. Renata Czekalska, Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Leszek Korporowicz. 
2013, Raport z ewaluacji pilotażu planowanych do wdrożenia zmian w szkołach muzycznych I stopnia, Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, red. Leszek Korporowicz, Sylwia Jaskuła.
1997, Ewaluacja w edukacji, Warszawa: Oficyna Naukowa, red. Leszek Korporowicz.
1996, Komunikacja międzykulturowa: zderzenia i spotkania: antologia tekstów, Warszawa: Instytut Kultury, red. Alina Kapciak, Leszek Korporowicz, Andrzej Tyszka. 
1995, Komunikacja międzykulturowa: zbliżenia i impresje, Warszawa: Instytut Kultury, red. Alina Kapciak, Leszek Korporowicz, Andrzej Tyszka.