Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr. Jakuba Kościółka

Monografie

2019, USA wobec ludobójstwa w Afryce: rola amerykańskiej kultury politycznej w ewolucji polityki antyludobójczej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 346.
2010, Konflikt w Darfurze, Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, s. 177.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2021, The local dimension of children's integration in the educational system in Poland, [w:] Migrant children's integration and education in Europe: approaches, methodologies and policies, red. Mateja Sedmak, Fernando Hernández-Hernández, Juana M. Sancho-Gil, Barbara Gornik, Barcelona: Octaedro, s. 285-300.
2018, Grupy społeczne najbardziej narażone na mowę nienawiści w swietle badań prasy, [w:] Dyskryminacja a przestępczość: przestępstwa motywowane uprzedzeniami, red. Wojciech Dadak, Kraków: Wydawnictwo Kasper: Koło Naukowe Kryminologii TBSP UJ, s. 167-185.
2018, Rola współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym w kształtowaniu polskiej polityki integracyjnej: dobre praktyki, [w:] Integracja imigrantów w Polsce: doświadczenia, wyzwania, perspektywy, red. Lidia Janiszewska, Andrzej Sakson, Elżbieta Subocz, Olsztyn: Forum Dialogu Publicznego, s. 85-98.
2014, Władza i przywództwo w Afryce postkolonialnej w twórczości Chinua Achebe na przykładzie "Anthills of the savannah", [w:] Ex Africa semper aliquid novi, tom 2, red. Jacek Łapott, Marta Tobota, Żory: Muzeum Miejskie: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, s. 237-244. 
2013, Africa: the land of poverty: the media's distorted view on the continent, [w:] IMAGES (II) Images of the Poor: The Conference Proceedings, red. Veronika Bernard, Serhan Oksay, seria: Etnologie Antropology; 52, Zürich Berlin Münster: LIT, s. 153-160.
2012, Stosowanie interwencji humanitarnej w Afryce, [w:] Problemy współczesnej Afryki: szanse i wyzwania na przyszłość, red. Katarzyna Jarecka-Stępień, Jakub Kościółek, s. Krakó: Księgarnia Akademicka, s. 67-81.
2011, Stosowanie interwencji humanitarnej w Afryce, [w:] Konstytucja RP a stosunki międzynarodowe, red. Ewa Grzęda, Łukasz Zbyszyński, Kraków: AT GROUP, s. 9-19.

Artykuły naukowe

2020, Children with migration backgrounds in Polish schools: problems and challenges, “Annales. Series Historia et Sociologia”, tom 30, nr 4, s. 601-612.
2019, Conflict in Darfur in perspective of genocide prevention, “Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, tom 17, nr 2, s. 83-99.
2019, Mowa nienawiści jako zagrożenie dla spójności kulturowej współczesnych społeczeństw wielokulturowych, „Politeja”, tom 16, nr 4(61), s. 167-186.
2018, The conditions of development of the anti-genocide movement in the USA in the context of the prevention of genocide in Africa, “Afrika Tanulmányok = Hungarian Journal of African Studies”, tom 12, nr 4, s. 147-159.
2018, The use of R2P mechanism by international community in cases of serious human rights infringements in Africa, “Politeja”, nr 5(56), s. 193-209.
2014, Kondycja postradzieckiego kina ukraińskiego, “Przegląd Wschodnioeuropejski = East European Review”, tom 5, nr 2, s. 111-120.
2014, O relacji między systemowym a społecznym obliczem ksenofobii w Polsce, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, tom 40, nr 4(154), s. 75-94.
2014, Polityka integracyjna mniejszości romskiej w Szwecji: model i dobre praktyki, „Politeja”, nr 5(31/1), s. 363-377.
2013, Transformacja współczesnej rodziny egipskiej a model rodziny w "Opowieści starego Kairu" Nadżiba Mahfuza: analiza genderowa, „Państwo i Społeczeństwo”, tom 13, nr 3, s. 115-127.
2012, Język ukraiński wobec wyzwań współczesnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie, „Przegląd Wschodnioeuropejski = East European Review”, tom 3, s. 449-456.
2012, Kobziarze-bandurzyści w kulturze i historii narodu ukraińskiego, „Acta Neophilologica”, tom 14, nr 1, s. 203-209.
2012, The relationship between evolution of sovereignty concept and reaction to serious human rights infringements, “Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, tom 10, nr 2, s. 21-30.
2011, Pornografizacja tabu w Izraelu w latach 50-tych i 60-tych XX w., „Kultura i Historia”, nr 20, cz. 1, s. 1-6.
2011, Polityka państwa wobec muzułmanów a relacje chrześcijańsko-muzułmańskie w Kenii, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, tom 8, nr 1, s. 225-238.
2011, Seksualność muzułmanek i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania, „Bliski Wschód”, nr 8, s. 134-140.
2011, Społeczności muzułmańskie w Kenii na drodze do integracji polityczne, „Athenaeum”, tom 32, s. 189-204.

Redakcje naukowe

2019, „Politeja”, nr 4(61), red. Tadeusz Paleczny, Wawrzyniec Konarski, Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska.
2018, Przewodnik po procedurach legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce, Kraków: Stowarzyszenie Interkulturalni.pl, red. Jakub Kościółek.
2015, Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej: raport z badań prasy w 2014 roku, Kraków: Stowarzyszenie Interkulturalni.pl: Fundacja Dialog-Pheniben, red. Jakub Kościółek.
2014, „Politeja”, nr 5(31/1), red. Wawrzyniec Konarski, Franciszek Czech, Jakub Kościółek.
2012, Problemy współczesnej Afryki: szanse i wyzwania na przyszłość, Kraków: Księgarnia Akademicka, red. Katarzyna Jarecka-Stępień, Jakub Kościółek.
2011, Cudzoziemcy w Krakowie: monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających: raport, Kraków: Stowarzyszenie Interkulturalni.pl, red. Jakub Kościółek.